تبلیغات
سُکوتــــِ تنهاییـــ مـَـنـــــ.... - "یـکی از لـذت هـایی کـه نـیست..."


ایـنه کـه...
 
تـو تـاکـسی بـاشـم...
 
گـوشـیم زنگ بـخوره و بـبینم عـشقـمه...!!
 
بـا لبـخند دکـمه ی سـبز رو فـشار بـدم...
 
آروم بـاهـاش حـرف بـزنم تـا مـسافـرای دیگـه صـدامو نـشنون...
 
جـوری کـه فـقط صـدای عشقم بـیاد...!
 
عـشقم بـگه چـرا آروم حـرف مـیزنی؟؟؟تـنظیـماتِ ولـومـت بـه هـم خـورده؟؟؟
 
خـیلی آروم بـگم:نـه دیـوونـه تـو تـاکسیَم..!!
 
عـشقـم یـکم مـکث کـنه بـگه آهــــان جـات بـده؟؟؟
 
حـالا آب اُفـتاد دسـتِ یـزید...!
 
ده ثـانیـه وقـت داری بـهــم بـگی "دوسـتت دارم"
 
اگـه نـگی بـاهات قـهر مـیکنم...
 
آرومـم بـگی قـبول نـیست...!!!
 
مـن آروم بـگم:چـی مـیگی دیوونـه؟؟؟
 
ایـن جـمله رو پـشـتِ تـلفـن نـمیگن بـاید رو در رو گـفت!!!
 
عـشقم بـگه:فـلسفـه نـباف! صـد بار رو در رو گـفتی یـه بـارم ایـنجوری..!
 
مـن آروم بـگم:تـوروخـدا بـیخیال شـو! تـو تـاکسی ضایعست..!
 
بـگه:پـس بـاهات قـهرم!!!
 
تـنم بـلرزه بـگم بـاشـه وایـسا..!
 
یـه نفس ِ عـمیق،آروم بـگم دوســتت دارم...
 
داد بـزنـه بـگه: نـه!ایـنجوری داد بـزن بـگو دوسـتت دارم!!!
 
قـید ِ هـمه چـی رو بـزنم بـا یـه نفس ِ عـمیق بـگم:
 
دوســــتـت دارم...!!!...
 
بـگذار مـسافران فـکر کــنند مـن یـک دختر ِ سـاده و عـاشقم کـه اسـیر ِ یـک پسر ِ شـده...
 
مــن هـمان دختر ِ سـاده و عـاشق مـیمـانم...♥


تاریخ : پنجشنبه 15 فروردین 1392 | 07:38 ب.ظ | نویسنده : zahra | نظرات